Familjejordbrukarna arbetar för närvarande med bl.a. nedanstående frågor:

Övergödningen av haven
Bönderna har sedan länge fått klä skott för övergödningen av haven. Detta fortsätter trots att forskningen ändrat uppfattning och funnit att problemet är mycket komplicerat – och enkelt. Därför fortsätter angreppen på bönderna. Familjejordbrukarna går vidare och engagerar sig direkt via kustvattenrådet. Undfallenheten från lantbrukets sida i denna miljökonflikt fortsätter via vattendirektivet.

Sveriges misslyckande att anpassa sig till EU
Vid anslutningen till EU användes CAP som ett smörgåsbord av åtgärder och möjligheter. När det egentligen var ett komplett program där varje del var avgörande för helheten. Detta har inneburit att svenskt lantbruk och bönder inte har samma möjligheter som kollegorna på kontinenten. Detta gäller särskilt "bondepensionen" och skogsplanteringsdirektivet, som båda måste tas upp och godkännas av Riksdagens ledamöter.

Djurskyddslagen och miljöbalken
Djurskyddslagen och olika miljökrav, som till viss del är unikt fokuserade på jordbruket, gör jordbruket mer utsatt för påtryckningar och myndighetskontroller än många andra verksamheter i samhället. Detta på trots mot de gemensamma regler för jordbruk och miljö som finns inom EU. Att göra lagstiftningen och dess hantering rättsäkert är avgörande för ett demokratiskt samhälle.

Anpassningen till EU:s lagar
Vid anslutningen till EU blev en del tidigare konventioner helt svensk lag, såsom Europakonventionen. Det innebär att en stor del av svensk lag måste skrivas om! Svenskt rättssamhälle fungerar inte som medborgarna förväntar sig då lagar inom EU måste vara relativt lika inom hela Unionen om rättsäkerheten skall fungera.

Innehållsdeklaration av färdigfoder
Ingående råvaror i de färdigfoder som finna att köpa måste deklareras, så att köparen vet vad som ingår och själv kan avgöra varans värde. Detta är särskilt viktigt när GMO – baserade råvaror kan ingå i färdigfodret.

Ursprungsmärkning av livsmedel
Allt sedan 1988 har FR drivit frågan om ursprungsmärkning av livsmedel. Något som konsumenter efterfrågar allt mer. Även lokal produktion av livsmedel för offentliga kök, som skolor och äldreboenden. Detta gäller särskilt nötkött där slakten utomlands inte alltid utförs enligt standardmodell utan fått dispens för religiös slakt. Detsamma gäller GMO- märkning av livsmedel som innehåller GMO- baserade råvaror.

Odling av GMO – växter
Genom patentsystemet för GMO- växter fråntas jordbrukaren helt rätten att styra över sitt utsäde och skörd. Därför är GMO/ patentsystemet ett så allvarligt ingrepp i familjejordbrukets frihet och mänskliga rättigheter att det inte får tillåtas.